O nas

 

 

… czyli o Zespole Szkół im. Juliana Tuwima w Bielsku-Białej

Jeste­śmy mło­dą szko­łą – wystar­to­wa­li­śmy w 1991 roku, po czę­ści jako kon­ty­nu­acja Zespo­łu Kształ­ce­nia Peda­go­gicz­ne­go przy uli­cy Ster­ni­czej w Biel­sku-Bia­łej. Przez lata dzia­ła­li­śmy jako trzy szko­ły: Liceum nr 7, Tech­ni­kum Hote­lar­stwa i Tury­sty­ki nr 11 oraz Szko­ła Poli­ce­al­na Obsłu­gi Tury­stycz­nej. Obec­nie w Zespo­le mie­ści się tyl­ko Tech­ni­kum nr 11. Polet­kiem dzia­łal­no­ści naszych absol­wen­tów jest sek­tor usłu­go­wy, gdyż podob­nie jak daw­niej szko­ła kształ­ci przy­szłych pra­cow­ni­ków obiek­tów hote­lar­skich i biur podró­ży, oraz – opcjo­nal­nie – ani­ma­to­rów cza­su wol­ne­go, czy­li wyedu­ko­wa­nych wodzirejów.

Tak więc, pod­su­mo­wu­jąc, jeste­śmy szko­łą na waliz­kach. Nie cho­dzi zresz­tą tyl­ko o meta­fo­ry. Każ­de­go roku gru­pa naszych uczniów paku­je waliz­ki i daje dra­pa­ka w doro­słość, czy­li wyjeż­dża na kil­ku­ty­go­dnio­we prak­ty­ki, albo gdzieś w kra­ju albo za gra­ni­cą.  Zasie­dzie­li­śmy się już w Wiel­kiej Bry­ta­nii (pozdra­wia­my Gran­tham !). Docie­ra­li­śmy też do Włoch, Gre­cji, Nie­miec, Austrii i Hisz­pa­nii, a w lep­szych cza­sach nawet na Ukra­inę. Bie­rze­my udział w pro­gra­mach euro­pej­skich, przez co pozna­je­my świat. Ten bliż­szy i dalszy.

Nasza sie­dzi­ba mie­ści się na wzgó­rzu w dziel­ni­cy Sar­ni Stok – spo­koj­nym zakąt­ku mia­sta, jak­by tro­chę na ubo­czu i w sąsiedz­twie zie­le­ni, a jed­no­cze­śnie bli­sko miej­skie­go dwor­ca auto­bu­so­we­go i kole­jo­we­go oraz miej­sco­we­go cen­trum han­dlo­we­go. Idąc na pie­cho­tę spod Liceum im. Koper­ni­ka docie­ra się do nas po pięt­na­stu minu­tach lek­kim, zdro­wym zipem, dro­ga spod dwor­ców to dwa­dzie­ścia minut po pła­skim. Alter­na­ty­wą są auto­bu­sy 22, 27 oraz 52, któ­re zaraz koło szko­ły mają ostat­ni przystanek.

 

Jeśli chcesz się dowie­dzieć cze­goś wię­cej o szko­le,  pro­po­nu­ję dwa linki:

nasza głów­na witry­na inter­ne­to­wa:  www.tuwim.edu.pl

face­bo­ok:  www.facebook.com/zstuwim

 1,273 total views,  1 views today

Face­bo­ok Comments